Power through motion

Om olyckan är framme! Fall säkert.

Vi har kurser för barn och ungdom, där de lär sig att minimera skadorna vid fall.

Vår instruktörer är utbildade av Yos Lotens. Yos har vigt mer än 30 år av sitt liv för att utveckla pedagogik för att minimera skador då barn och vuxna faller. STaF är först i Sverige med detta konceptet, som har vetenskapligt bevisats att det kan minimerar skadorna och det lidandet som är en följd av fallolyckan, med mer än 50%.

Vi kan anordna kurser för föräldrar och barn samt skolor. Vi kan hjälpa olika idrotter så som fotboll, ridsport och andra sporter som har och kan få fallolyckor. Vi utbildar föräldrar och lärare som har fysisk aktivitet som sitt ämne.

Stockholms Taidoförening är en förening som vill bidraga till samhället. Det gör vi redan på många vis, vi är säkra på att om man i tidig ålder börjar med fallträning så kommer lidandet för individen och kostnaderna för samhället att minska.

Dagens barn sitter stilla för mycket, och man skär ned på fysisk aktivitet i skolorna. Detta leder till mindre motorisk träning och ett liv med mindre fysisk aktivitet kan leda till en ohälsosam vikt ökning. Dessa två orsakerna bidrar till att fallskadorna förvärras.

Instruktörsträning

Fallolyckor, barn.

ca 80 000 barna söker årligen akutvård, 4 % av Sveriges barn. 9 000 skadas så svår att de måste skrivas in på sjukhus.

Nästan 8 av 10 sker på barnens fritid, framförallt under lek- och sportsliga aktiviteter. Ca 130 000 under åren 2010 – 2013.

Skoltid ca 23 000 barn, ca 47 000 i samband med idrottsutövande, flest i samband med fotboll. Sett gäller för båda könen.

För pojkar så är det mest inom ishockey och motorsport, bland flickor är det hästsport som dominerar.

Relaterade länkar.

Yos Lotens TryggHansaMyndigheten för samhällsskyd och beredskap

Samhällets kostnader.

Samhällets kostnader för fallförebyggande åtgärder riktas mot barn, äldre och på arbetsplatser. 3,3 miljarder (2010 prisnivå)

Äldre 1,5 – 1,7 miljarder Barn 0.3 (300 – 350 miljoner) Arbete 1,2 miljarder Vinterväghållning 0,3 (300 miljoner)

Fallolyckor 24,6 miljarder förebyggande 3,4 miljarder Vägtrafikolyckor 23,5 miljarder förebyggande 43,7 miljarder

Äldre 2010 var kostnaderna 22 miljarder. där var 12.6 miljarder direkta kostnader som uppstår på grund av olyckan. 9,4 miljarder indirekta kostnader det vill säga intäkter som uteblir.

Om fallolyckor, äldre.

4 st dör dagligen. 5 gånger fler än de som dör till följd av trafikskador.

Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick över 48 000 (65 år och äldre) läggas in på sjukhus till följd av skador från en fallolycka 2012. Av dem var 31 600 kvinnor och 16 500 män.

Samma år omkom drygt 1 500 äldre människor till följd av en fallolycka (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013). Bland personer 65‒79 år står fallolyckorna för drygt 70 procent av skadorna, och bland dem som är 80 år och äldre ligger fallolyckorna bakom 90 procent av alla skador (Schyllander & Rosenberg, 2009).

Det är också vanligare med fallskador bland äldre kvinnor än bland äldre män. Detta beror bland annat på att benskörhet är vanligare hos kvinnor. Benskörhet påverkar knappast risken för att falla, men däremot risken för att skadas allvarligt. Risken att skadas allvarligt påverkas även av underlaget, till exempel hårda golv med klinker (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013).