Power through motion
Ung Seiken Shukumine. Här kommer lite historiska bilder från tiden innan Taido.
Ung S Shukumine. Hotate gamai
Ung S Shukumine. Makiwar träning
Ung S Shukumine geri. Suihei-geri/Yoko-geri

Här hittar ni information om taidons grundare och dess historia. Ni kan också läsa om tekniker och hälsoaspekter.

Möt Seiken Shukumine

Seiken Shukumine

Grundaren av Taido och dess Saiko Shihan, heter Seiken Shukumine (1925-2001). Han föddes på Okinawa, Naha-shi. Seiken Shukumine började träna olika stridskonster som samlas under namnet Okinawa-te.

När Shukumine var åtta år började han träna för för Anko Sadoyama. Under tidig ungdom fick han en ny tränare, Soko Kishimoto Hos Kishimoto stannade han som elev tills han som 18-åring började sin tjänstgöring i japanska flottan. Kishimoto omkom tillsammans med många andra civila under slaget om Okinawa.

Efter andra världskriget stod Seiken Shukumine utan tränare. Han började då på egen hand att underkasta sig hård träning och gradvis kom det att växa fram till att bli en klassisk Karatestil som han namngav Gensei-ryu.

Utvecklingen gick ständigt framåt och 1965 kom han med nya teorier och principer för ett nytt kampsystem, en budo: Taido. Man kan säga att Taidons grundidé kan sammanfattas i orden ”to bring up a man of ability”, Taido kan också översättas till: ”vägen att höja människans psykiska och fysiska förmåga/kapacitet”.

Teknik

Taido passar alla åldrar och kön. När du är ung så är rörelserna stora och komplexa och ju äldre du blir så omformas också rörelserna för att anpassas till kroppen.

Eftersom Taido har en koppling med Karate, används också spark- och slagtekniker som är likartade med karate, men detta är också den enda likheten. Taido är en egen budo såsom Judo, Aikido, Kendo, Karate, Iaido m.fl.

I de grundläggande principerna för Taido ingår bl.a:

Tai-Gi-ichii; kropp och teknik är ett.

Kobo iitai; attack och försvar är en och samma rörelse

Seigyo; att få ett så effektivt försvar som möjligt, kontrollera motståndarens rörelse (Seigyo används i andra budo också)

Doko; för att få en så effektiv attack som möjligt, den ursprungliga rörelsen. (Doko används i andra budo)

Taiki; är regler för hur man använder andningen för att förstärka effekterna (av seigyo och doko) i kroppen.

Teorin om Taiki har sitt ursprung från gamla metoder i Indien som syftar till att förlänga livet samt från metoder i Kina för kontrollera ki, livsenergi. Energiflödet, kiflödet, i kroppen kallas för Keiraku. Det man kan stimulera med Akupunktur, Akupressur samt Qigong. I taidon arbetar vi med reglering och periodisering av keiraku.

För att uppnå de ovan nämnda grundprinciperna så använder vi fem kroppsaxelförändringar. Taido separerar inte försvar och attack, utan i en och samma rörelse finns båda delarna.

Taidons fem grundläggande rörelser är:

Sentai: Kroppen spinnner i en nedgående vertikal rörelse

Untai: Kroppen gör en vågrörelse (Föreställ dig havets vågor)

Hentai: Kroppen faller i alla riktningar

Nentai: Kroppen spinner i en horisontellt rörelse

Tentai: Kroppen är som en boll (kullerbyttor, hjulningar volter)

Vi använder unsoku (fotförflyttningar) för att förändra vinkel, avstånde och hastighet till motståndaren. För en taidoka (en person som tränar Taido) räcker det inte med att röra sig framåt och bakåt eller höger och vänster, vi rör oss dessutom över och under motståndaren (tre dimensionellt). De flesta budoformer rör sig endast i två dimensioner, stående och/eller mattfight. Genom dessa unsoku skapar vi möjligheten att ha en tredje dimension i budoutövandet.

Hälsa

Seimei no hoki

Människan har en fantastisk kropp som man kanske under hela sin livstid inte kommer att kunna utnyttja och förstå till dess fulla potential. Det finns många metoder att träna sin kropp. Flertalet av dessa ger en fysisk träning men inte någon mental träning i någon större utsträckning. I Asien så förstod man tidigt att kroppen var en helhet, man skapade bl.a. ideologier, kampsystem och läkekonst efter denna tro.

Taido är en nutida japansk Budo som är skapad för den tid vi lever i nu. Vi har behållit en traditionell syn på att människan är en helhet.

Att ha god hälsa är en kombination av harmoni mellan psyke och fysik.

Alla har vi en skyldighet att vårda kroppen på bästa sätt, genom att äta och dricka hälsosamt. Ha fysiska aktiviteter, mental aktivitet/stimulans/träning, samt tillräcklig vila både fysiskt och psykiskt.

Man kan av olika anledningar få problem med sin Keiraku, energiflödet i kroppen. Om detta händer så kan man bli mer eller mindre sjuk. Man kan då få exempelvis akupunktur/akupressur mm. eller Qi Gong för att återställa balansen i Keirakusystemet.

Taido har utvecklat ett system för att få ett fungerande Keirakusystemet samt förebygga hälsoproblem och hålla oss vitala. I detta system finns andningsövningar (se Taiki) samt rörelserövningar för att stimulera meridianerna, keiketsu, (punkter eller områden som man aktiverar) och keiraku.

Dessa övningar är indelade i tre former:

Seimei no hokei. Liv. Klicka på Seimei, för att få en beskrivande pdf.

Katsumei no hokei. Aktivt liv.

Enmei no hokei. Förlänga livet.

Taido med Kanji

Namnet Taido

Taido kan man översätta till vägen, eller metoden att höja människans psykiska och fysiska kapacitet. När taido skrivs med kanji, ursprungligen kinesiska skrivtecken, är det uppdelat i TAI 躰 och DO 道.

Tai är ihopsatt av två tecken, som tillsammans betyder människa: mi 身 och karada 体. Vi kan inte säga att karada, kroppen, tillhör oss fullt ut eftersom vi inte kontrollerar åldrandet och döden.

Vi kan dock med fysisk och psykisk aktivitet påverka vår mentala status och hälsa. I denna bemärkelse kan vi hävda,att kroppen tillhör oss till viss del.

Då är det kanske lättare att förstå att man behöver träna både mi (själ) och karada (kropp) gemensamt. mi 身(sinne, själ, tanke) karada 体(kropp) bildar tillsamans Tai 躰. Do 道 (väg, logik eller metod). Tillsammans bildar 躰 och 道, Taido 躰 道.

Detta görs med do 道 (metod), den sista stavelsen i taido. Alla människor behöver do,men det kan vara svårt att finna den egna vägen.

Do är våra principer för vårt beteende och vi påverkas kontinuerligt av föräldrar, vänner, social struktur, kultur m.m. I budo strävar man efter att medvetet söka do.

Do har två aspekter. Den första är en synlig väg som varje människa kan följa, den andra är en inre väg som blir synlig genom vår attityd och vårt agerande. vi måste hela tiden försöka handla rätt. Vi kan inte utföra do etiskt, om vi inte respekterar mänskliga värderingar.

Taido som fyskisk och psykisk aktivitet, förbättrar våra goda egenskaper om man utför taido enligt dess etiska principer. Då kan kan säga att taido har positiv förtjänst för människan.

The Most Modern Budo. YouTube. Klicka här.

Om ni vill veta mer om Taido, dess filosofi och symbol. Klicka här.